Структура та органи управління комплексу

Структура ЗНВК «Запорізька Січ»

1. Структура навчально-виховного комплексу «Запорізька Січ» визначається концепцією особистісно-орієнтованого навчання, дотриманням принципів наступності, системності, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, забезпечує відповідність мети навчання, виховання і розвитку учнів у кожному віковому періоді; їх психологічним, фізіологічним та віковим особливостям.

2. В складі комплексу функціонують три підрозділи: дошкільний, школа І, ІІ, ІІІ ступенів та позашкільний підрозділ.

3. Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

4. На кожний навчальний рік мережа груп дошкільного підрозділу, режим роботи груп та тривалість перебування в них дітей встановлюється у відповідності до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради.

5. Групи комплектуються за віковими ознаками (одновікові та різновікові), відповідно до нормативів наповнюваності, встановленими законодавством України, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах.

6. Режим харчування дітей у дошкільному підрозділі та його кратність залежить від режиму роботи дошкільних груп та тривалості перебування у них дітей.

7. Головними завданнями школи першого, другого та третього ступенів є:
– забезпечити досягнення кожним учнем рівня освіченості, відповідно до ступеня освіти, потенціалу школяра, потребам його особистісного розвитку;
– забезпечити індивідуальний розвиток, найбільш повне задоволення інтересів та здібностей учнів, розвиток їх творчої активності в різних видах урочної та позаурочної діяльності;
– організувати систематичне відстеження психолого-педагогічного статусу школяра, перспектив його розвитку протягом навчання в школі першого та другого ступенів;
– створити спеціальні соціально-психологічні умови для розв’язання проблем навчання, спілкування та психологічного стану учнівських колективів і конкретних учнів.

8. Позашкільний підрозділ надає додаткову освіту вихованцям комплексу, забезпечує їхні потреби у творчій самореалізації, організації змістовного дозвілля, а також сприяє розвитку та формуванню індивідуальної творчої особистості.

9. До складу позашкільного підрозділу входять дві філії, що перебувають поза межами розташування закладу і виконують освітню діяльність та діяльність щодо організації змістовного дозвілля, передбачені Статутом комплексу. Підрозділ має стабільну мережу гуртків та стабільний педагогічний склад.

10. Головним завданням позашкільного підрозділу є:
– реалізація державної політики в сфері позашкільної освіти, створення умов для гармонійного розвитку особистості, задоволення потреб дітей та підлітків у позашкільній освіті;
– формування у вихованців (учнів, слухачів) патріотизму, поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод громадян, почуття власної гідності, відповідальності за власні дії свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
– виявлення, розвиток і підтримка юних талантів і обдаровань, стимулювання творчого самовдосконалення дітей та юнацтва;
– ознайомлення вихованців (учнів, слухачів) з основами законодавства та знань щодо захисту Вітчизни, цивільного захисту і медико-санітарної підготовки, надання першої допомоги;
– виховання у вихованців (учнів, слухачів) свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, формування здорового способу життя;
– удосконалення фізичного розвитку дітей та молоді, підготовки до військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях України;
– організація змістовного дозвілля дітей та молоді; просвітницька діяльність.

Органи управління в ЗНВК “Запорізька Січ”

З метою оптимізації управління життєдіяльністю комплексу “Запорізька Січ” створені органи управління, діяльність яких дає змогу враховувати потреби учасників освітнього процесу.
До структури управлінських органів ЗНВК “Запорізька Січ” входять :

Адміністрація комплексу:
– директор комплексу
– заступники директора з навчально-виховної роботи
– завідувачі з адміністративно-господарської діяльності

Органи колегіального управління комплексом:
– педагогічна рада
– загальні збори ЗНВК “Запорізька Січ”
– рада комплексу
– методична рада

Органи громадського самоврядування:
– батьківський комітет
– козацька рада
– профспілковий комітет
– адміністративно-громадські комісії
Діяльність органів колегіального управління координується залежно від потреб колективу і завдань школи.


Педагогічна рада створена для розгляду складних питань організації освітнього процесу, підвищення кваліфікації та професійної майстерності педагогів. До її складу входять адміністрація та педагогічні працівники комплексу. Очолює її директор комплексу. Робота педагогічної ради планується у довільній формі відповідно до потреб комплексу. Члени ради мають право виносити на її розгляд усі питання освітнього процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік. При педагогічній раді створюють підзвітні їй методичні секції.

Загальні збори Запорізького навчально-виховного комплексу “Запорізька Січ” — це постійно діючий вищий колегіальний орган громадського самоврядування комплексу. У своїй діяльності керується Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, Статутом ЗНВК “Запорізька Січ”, Положенням. Метою діяльності загальних зборів є сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу; об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення освітнього процесу.

Рада комплексу – орган колегіального управління шкільними справами, вирішення найважливіших питань щодо удосконалення освітнього процесу.
Рада комплексу вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення мов національних меншин; спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням; затверджує режим роботи навчального закладу; сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагород¬ження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнен¬ня у вивченні окремих предметів”; разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчаль¬них планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави; погоджує освітню програму на кожний навчальний рік; бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних кате¬горій вчителям; розглядає питання родинного виховання; бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах; сприяє педагогічній освіті батьків; сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань; вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу.

Методична рада покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів комплексу, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу. Методична рада є колективним, громадським, професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів ЗНВК “Запорізька Січ”, які прагнуть здійснювати перетворення в комплексі на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями. Методична рада є консультативним органом з питань організації науково-методичного забезпечення освітнього процесу в ЗНВК “Запорізька Січ”.

З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв’язку, поточного коригування управлінських рішень в ЗНВК “Запорізька Січ” діють органи громадського самоврядування. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.

Батьківський комітет комплексу (класу) є органом батьківського самоврядування. Склад батьківського комітету обирають на батьківських зборах. Загальношкільний батьківський комітет комплексу створюється з метою захисту законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу у відповідних державних, судових органах, а також для надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти, спільної роботи з педагогічним колективом із розвитку в учнів активної життєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи, підвищення їхнього рівня вихованості і досягнення обов’язкового рівня базової підготовки. Комітет діє згідно з Положенням. Його рішення, які мають рекомендаційний характер, обов’язково розглядає адміністрація школи. Батьківський комітет зобов’язаний дотримуватися Статуту комплекс.Свої зусилля здебільшого він спрямовує на розвиток матеріально-технічної бази, фінансове забезпечення школи, сприяння роботі учнівських об’єднань за інтересами.

Козацька Рада є найавторитетнішим органом учнівського самоврядування, склад якого обирають на учнівських зборах комплексу (класу). Її діяльність є свідченням реалізації права учнів на участь в управлінні комплексом, захист своїх прав. Колектив комплексу визнає повноваження представників Козацької Ради, надає їм необхідну інформацію, сприяє участі у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчання, різноманітних видів діяльності і дозвілля учнівського колективу.
Відповідно до законодавства персонал школи (педагогічний, адміністративно-господарський, медичний, обслуговуючий) має право вільно об’єднуватись у профспілки. Адміністрація комплексу погоджує з профспілковим комітетом штатний розклад, навчальне навантаження, умови праці персоналу, укладає угоди про охорону праці, повідомляє про скорочення робочих місць (не менш ніж за три місяці).

Адміністративно-громадські комісії створюються за необхідністю,з числа працівників комплексу, батьківської громади для розгляду вирішення, контролю питань щодо якісних та безпечних умов освітнього процесу.